1.ข้อตกลง

1.1 วัตถุประสงค์

ข้อตกลงนี้ผู้ให้บริการคือ GIGA Games Company Limited (ต่อไปนี้จะเรียกว่า”บริษัท”) เป็นผู้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ในเครือ GIGA Games Company ซึ่งได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เรียกว่า”Service”) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงถึงข้อตกลงพื้นฐาน และเงื่อนไขของการให้บริการ บัญชี เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ และใช้บริการเกมออนไลน์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า”Account”)

1.2 ข้อตกลงอื่นๆ ตามข้อกฏหมาย ประเพณี จารีตและศีลธรรม

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย ประเพณี จารีต ศีลธรรม พร้อมทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้ใช้บริการต่างๆ ในเครือบริษัท ต้องใช้หรือแสดงข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น

 

2.ข้อตกลงในการให้บริการ

2.1 การยอมรับข้อตกลงและความสมบูรณ์ของข้อตกลง

เมื่อผู้ใช้บริการ “ยอมรับ” ข้อตกลงทั้งหมด ผู้ใช้บริการจะสามารถสมัครสมาชิกและได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมต่างๆสำหรับการเล่นเกมได้ แต่ถ้าเลือก “ไม่ยอมรับ” ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสมัครสมาชิก ทางบริษัท จะไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมต่างๆสำหรับการเล่นเกม รวมถึงการใช้งานบริการข้อมูลต่างๆของทางบริษัท

2.2 การสมัครใช้บริการและรับทราบข้อตกลง

การขอใช้บริการเบื้องต้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางบริษัท หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
ผู้ที่ต้องการสมัครขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกชื่อและนามสกุลจริงตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน

2) ห้ามใช้ชื่อและนามสกุลของบุคคลอื่น ห้ามปลอมแปลงหรือสุ่มข้อมูลในการสมัคร

3) ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัครต้องเป็นความจริงเท่านั้น

4) ผู้ใช้บริการต้องไม่นำ Account ที่ได้รับจากทางบริษัท ไปเปิดเผย หรือนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์

5) ในกรณีที่ข้อมูลผิดพลาดสามารถทำการแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริงได้

6) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้สมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางบริษัท

 

3.ข้อปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

3.1 ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สร้างความวุ่นวาย ไม่มีเรื่องที่ทำให้เกิดผลที่เสียหายกับทางบริษัท ตามข้างต้น

ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

1) ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำความเดือดร้อน ทำให้เกิดความเสียหาย ให้กับผู้ใช้บริการอื่น

2) ห้ามเปิดเผยข้อมูลของตัวเอง ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

3) ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย

4) ผู้ใช้บริการต้องไม่ละเมิดประเพณี จารีต ศีลธรรม พร้อมทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

5) ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ Virus และทำการ Hack ใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย

6) ผู้ใช้บริการต้องให้ให้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับทีมงานของบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาของเกมในส่วนของบัค หรือการแก้ไขปัญหาอื่นๆ
7) ห้ามผู้ใช้บริการทำการซื้อ-ขาย Account หรือ สิ่งของต่างๆในเกมส์เป็นเงินจริง โดยเด็ดขาด
8) ห้ามผู้ใช้บริการทำการใช้บัคหรือข้อผิดพลาด (Bug) ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หากพบบัคหรือข้อผิดพลาด (Bug) โปรดแจ้งทีมงานของบริษัทให้ทราบและทำการแก้ไขต่อไป
9) ผู้ใช้บริการสามารถขอคืนเงิน (Refund) ได้ ตามข้อกำหนดของทาง Google Play และ Apple Store โดยสิ่งของหรือไอเทมหรือสิ่งที่ได้จากการซื้อไม่ได้ถูกใช้งานไป หากพบว่ามีการขอคืนเงิน (Refund) แต่สิ่งที่ซื้อมานั้นถูกรับหรือถูกใช้งานไปแล้ว ทีมงานจะทำการยกเลิกข้อมูล Account ทันที

10) บริษัทสามารถทำการเปลี่ยนแปลงกฏกติกาต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ได้ทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
11) ในกรณีที่โปรแกรมหรือตัวเกมหมดสัญญา หรือปิดเกม ทางบริษัท จะไม่ทำการชดเชยใดๆ ทั้งนี้ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว

 

4.การให้บริการและการใช้บริการ

4.1 เวลาการให้บริการ

บริษัท เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. นอกเสียจากว่ามีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงระบบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบ บริษัท จะแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงให้ทราบตามช่องทางเว็บไซต์ , แฟนเพจ ที่ทางบริษัทได้ทำการสร้างขึ้น

4.2 เกี่ยวกับรหัสผ่าน (password)

– ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อ Account (ID) และ รหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยที่บริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

– ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Account (ID) ได้ แต่จะสามารถแก้ไข รหัสผ่าน (Password) ได้ปกติ ยกเว้น ช่วงเวลาที่ทำการปิดปรับปรุงต่างๆ

– ห้ามผู้ใช้บริการเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ให้แก่คนอื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

– บริษัทสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ ตามเหตุการณ์ที่จำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

5.ข้อจำกัดการใช้และการยกเลิก Account

5.1 ข้อจำกัดการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยเฉพาะการ Hacking, การโฆษณาหาเงิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ

5.2 การยกเลิก Account

ในกรณีที่สมาชิกกระทำผิดข้อตกลง ทางบริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการหรือจำกัดการใช้งานดังนี้

1) การใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ แอบอ้างข้อมูลผู้อื่น

2) กระทำผิดตามข้อกฎหมาย ประเพณี จารีต ศีลธรรม พร้อมทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง

3) ส่งข้อมูลหรือข้อความโฆษณาต่างๆทำให้เกิดความเสียหาย กับทางผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัท

4) เผยแพร่ Hacking Tools , Virus คอมพิวเตอร์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ

5) ใช้ Account (ID) และรหัสผ่าน (Password) ของบุคคลอื่นโดยมิชอบ

6) คัดลอก ดัดแปลง หรือทำซ้ำข้อมูล ตัวเกมหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต

7) ใช้บัค (Bug) ต่างๆ , ใช้โปรแกรม Hack, ปรับเปลี่ยน Client หรือใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ

8) ละเมิดข้อตกลงที่บริษัท ตั้งไว้หรือละเมิดกฎหมาย

9) หลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท

10) ซื้อขายไอเทมที่ได้รับในเกมด้วยค่าเงินจริง

11) ซื้อขายไอดีให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

12) ในกรณีที่สร้างไอดีขึ้นมาเพื่อก่อกวนหรือรบกวนบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นใช้คำพูดหยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ

 

*ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงทางบริษัท สามารถระงับการให้บริการได้

**ผู้ใช้บริการละทิ้งไอดีเกินระยะเวลา 6 เดือน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอดีนั้นๆ จะถูกลบทิ้ง