นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

1.1 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ GIGA Games ที่ดำเนินการโดย GIGA Games Company Limited และบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า  “GIGA Games”, “เรา”, “พวกเราหรือของเรา”) GIGA Games รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายความเป็นส่วนตัว”) อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิและมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนของเกม GIGA Games ของ GIGA Games (“เกม”) และเว็บไซต์ GIGA Games ของเรา (“เว็บไซต์”) (เราจะอ้างอิงถึงเกม เว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่าบริการ”) เราเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบาย”) ได้ถูกกำหนดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ของเราที่อาศัยอยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป (European Union – EU) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation – GDPR) ของสหภาพยุโรปเมื่อได้มีการใช้บริการของเรา

1.2 “ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

1.3 โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา หรือการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา  คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้รับการสรุปความไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้

1.4 หากคุณไม่ยิมยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้เกมของเราหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เวลาใดๆ ก็ได้

2. GIGA Games จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไร?

2.1 เราจะ/อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ :

    เมื่อคุณลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการ เกม หรือเว็บไซต์ของเรา หรือเปิดบัญชีกับเรา

    เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ไม่วาจะเป็นแบบออนไลน์หรือในทางกายภาพ ;

    เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ;

    เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก) จดหมาย โทรสาร การพบปะตัวต่อตัว โซเชียลมีเดีย และอีเมล ;

    เมื่อคุณใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านเกม หรือเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเกมหรือเว็บไซต์ของเรา ;

    เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านเกมหรือเว็บไซต์ของเรา ;

    เมื่อคุณให้คำติชมหรือเรื่องร้องเรียนแก่เรา ;

    เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน สำหรับเกมหรืองานเฉพาะของเกม ;

    ในระหว่างการเล่นเกมของคุณ ; และ

    เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ตามที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวม

3. ข้อมูลส่วนตัวใดที่ GIGA Games จะรวบรวม?

3.1 ข้อมูลส่วนตัวที่ GIGA Games อาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

    ชื่อ;

    ที่อยู่อีเมล;

    วันเกิด;

    ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าบริการ;

    บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน;

    หมายเลขโทรศัพท์;

    เพศ

    ข้อมูลที่ถูกส่งโดยอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงบริการของเรา

    ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการของเรา และเมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการ เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการของเราอย่างไร; และ

    ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

3.2 คุณตกลงจะไม่ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวงให้แก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งเราถึงความไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนเปลี่ยนในข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในข้อมูลที่คุณส่งให้แก่เรา

3.3 หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของเราโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account) ของคุณ (“บัญชีสื่อสังคมออนไลน์”) หรือเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ หรือใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Features)   ของ GIGA Games แล้ว เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราอาจจัดการ จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายได้ทุกกรณี

3.4หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าด้านการคุ้มครองข้อมูลของเรา ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี สามารถดูได้ในหมวดด้านล่างในหัวข้อวิธีการเลือกถอนความยินยอม ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?” โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล หรือที่เราถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่าง การเลือกออกจากการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งจะทำให้คุณลักษณะที่อิงตำแหน่งถูกปิดการใช้งาน

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ

4.1 เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ของคุณที่ส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณใช้บริการของเราโดยปกติ ซึ่งจะรวมถึงการไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ที่มีหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครื่อข่าย (Device’s Internet Protocol Address) ของคุณ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ และบราวเซอร์ ประเภท ชนิดของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ลักษณะของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ลักษณะเฉพาะของหมายเลขประจำเครื่อง (UDID) หรือหมายเลขประจำเครื่อง (MEID) สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณ ที่อยู่ซึ่งอ้างอิงถึงเว็บไซต์ (ถ้ามี) เพจที่คุณเข้าชมบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเรา และเวลาในการเข้าชม และ บางครั้งคุกกี้” (ซึ่งสามารถปิดการใช้งานได้ในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ) เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ หากคุณลอกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลยังรวมถึงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานเกมและเว็บไซต์ของเราอย่างไร

4.2 แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวกับที่ตั้งบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณอันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เช่น จีพีเอส (GPS) ไวไฟ (Wi-Fi) เป็นต้น ทั้งนี้ เราเก็บรวบรวม เปิดเผย และ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใดประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบริการซึ่งบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location Based Service (LBS)) ซึ่งคุณร้องขอหรือมีการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณส่วนใหญ่ คุณมีสิทธิถอนความยินยอมที่ให้แก่เราในการครอบครองข้อมูลนี้บนตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

5. คุกกี้

5.1 ในบางครั้ง เราอาจใช้คุกกี้หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อให้เราหรือบุคคลที่สามรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลที่อาจช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์ เกม และบริการของเรา หรือช่วยเรานำเสนอบริการและคุณลักษณะใหม่ๆคุกกี้คือตัวระบุยืนยันที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่จะช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และบอกเราว่าบริการหรือเว็บไซต์ถูกใช้งานหรือเข้าชมเป็นอย่างไรและเมื่อไร โดยคนจำนวนเท่าไร และเพื่อติดตาม        การดำเนินงานภายในเว็บไซต์และเกมของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับว่ามีรายการใดที่คุณได้เลือกไว้สำหรับหน้าการซื้อที่คุณดู หรือเกมที่คุณเล่น ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อติดตามรถเข็นของคุณ เป็นต้น คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่จำเพาะต่อความสนใจของคุณ และเพื่อตรวจตรา การใช้บริการ

5.2 คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่การทำงานต่างๆของเว็บไซต์ เกม หรือบริการของเราได้อย่างเต็มที่

6. เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราอย่างไร?

6.1 เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ :

(1) เพื่อพิจารณาและ/หรือประมวลผลคำร้อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา  หรือธุรกรรมหรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ ;

(2) เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ และ/หรือดูแลการใช้งานของคุณและ/หรือการเข้าถึงบริการของเราและเว็บไซต์และเกมของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสมัครใจของคุณ) เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของคุณและบัญชีผู้ใช้กับเรา ;

(3) เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับ หรือทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทำตามคำร้องของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแจ้งคุณถึงปัญหาในบริการและการกระทำขอบัญชีที่ผิดปกติ ;

(4) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ;

(5) เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น ;

(6) สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ/หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง ;

(7) เพื่อรักษาและดูแลการปรับปรุงซอฟท์แวร์และ/หรือการปรับปรุงอื่นๆ และการสนับสนุนที่อาจจำเป็นในบางครั้งเพื่อรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของบริการของเรา

(8) เพื่อจัดการกับ หรืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการกับหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจาก (หรือมุ่งหมายที่จะได้รับมอบจาก) คุณหรือในนามของคุณ ;

(9) เพื่อติดต่อคุณ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความโทรสาร อีเมล และ/หรือจดหมายไปรษณีย์ หรือนอกจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและ/หรือการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา ดังเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลด้านการกำกับดูแลให้ แก่คุณเกี่ยวกับบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเราอาจเป็นการส่งไปรษณีย์ของจดหมาย เอกสาร หรือใบแจ้งเตือนให้แก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อทำการจัดส่ง เช่นเดียวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย/กล่องพัสดุไปรษณีย์ ;

(10) เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นปฏิสัมพันธ์หรือเชื่อมต่อกับคุณบนเว็บไซต์ และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นได้ส่งข้อความส่วนตัวให้คุณ หรือโพสต์ความคิดเห็นสำหรับคุณในเกม หรือเว็บไซต์ ;

(11) เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการสรุปรวบรวมข้อมูล) เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไร เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณ ;

(12) เพื่อให้ทำการโฆษณาและการตรวจสอบและแบบสำรวจอื่นๆ ในหลายๆ อย่าง เพื่อยืนยันความถูกต้องของขนาดและองค์ประกอบของผู้รับชมเป้าหมายของเรา และเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขากับบริการของ GIGA Games ;

(13) เพื่อทำการตลาดและในการณ์นี้ เพื่อส่งให้คุณโดยผ่านการสื่อสารแบบต่างๆ ข้อมูลทางการตลาดและ การส่งเสริมการขาย และสื่อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่ง GIGA Games อาจร่วมมือหรือมีข้อผูกมัดด้วย) ที่ GIGA Games (และ/หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาาจทำการขาย ทำการตลาด หรือทำการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภันฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในตอนนี้ หรือถูกสร้างขึ้นในอนาคต คุณสามารถยกเลิกติดตามจากการรับข้อมูลทางการตลาดได้ทุกคราวโดยใช้ฟังชั่นการยกเลิกติดตาม (Unsubscribe Function) ภายในวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด (Electronic Marketing Material) เราอาจใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวจากเราและจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา;

(14) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อทำตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆ ที่ผูกพันกับ GIGA Games หรือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่ม;

(15) เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการเก็บรักษาบันทึก:

(16) เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา;

(17) เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเราหรือธุรกิจของ GIGA Games;

(18) เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา;

(19) เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของคุณ ;

(20) เพื่อจัดการกับ และ/หรืออำนวยความสะดวกธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจหรือธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่เป็นไปได้ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวพันกับ GIGA Games ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเพียงแค่เกี่ยวพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ GIGA Games ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวพันกับ GIGA Games และ/หรือหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ GIGA Games หรือมากกว่า และอาจมีองค์กรที่สามจากภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าวธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจหมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การรวมบริษัท การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการอื่นๆ การจำหน่ายโอนทรัพย์สินหรือการจัดการทางการเงินขององค์กร หรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือของธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ขององค์กร; และ/หรือ

(21) วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่าวัตถุประสงค์”)

6.2 คุณรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า GIGA Games อาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณและรวมถึงเนื้อหา  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อ GIGA Games หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ () ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ () ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อ GIGA Games () บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ () ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริง ที่ร้องต่อ GIGA Games หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่เนื้อหานั้นละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น () ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในส่วนการบริการลูกค้า หรือ () ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของ GIGA Games ผู้ใช้ และ/หรือสาธารณะ

6.3 ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะ/อาจจะรวมรวบ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีความยิมยอมของคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว

7. GIGA Games คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างไร?

7.1 เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

7.2 เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อมีเหตุผลสมควรให้พิจารณาว่า (i) วัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวไม่ได้รับการตอบสนองจากกาารรักษาข้อมมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้ และ (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากคุณหยุดใช้บริการของเรา หรือการอนุญาตใช้งานเว็บไซต์ เกมและ/หรือบริการของคุณถูกถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

8. GIGA Games เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

8.1ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะ/อาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในสิงคโปร์หรืออยู่นอกสิงคโปร์ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าวอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ อาจจะในนามของเราหรืออื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน บุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

    บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องของเรา ;

    ผู้ใช้อื่นของเว็บไซต์เพื่อ วัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

    ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการบริการจัดการหรือบริการอื่นๆ แก่เรา เช่น บริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสารสนเทศ  และศูนย์ข้อมูล ;

    ผู้ซื้อหรือผู้สืบสิทธิอื่นๆ ในการรวมกิจการ การถอนทุนบริษัท การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายอื่นๆ หรือการโอนย้ายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของ GIGA Games ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในครอบครองของ GIGA Games เกี่ยวกับผู้ใช้ของเราจะอยู่ในทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายด้วย; หรือให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่ GIGA Games หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำธุรกรรมด้วย ; และ

    บุคคลที่สามซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเราโดยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า และบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะทำการรวบรวมและการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า

8.2 เรื่องนี้อาจจำเป็นต้อง จากหลายๆ สิ่ง ทำการเปิดเผยประวัติการเล่นเกมของคุณ และ/หรือทำการเปิดเผยบันทึกที่แสดงว่าเกมไหนถูกเปิดดูโดยที่อยู่ไอพีใดบ้าง นอกจากนี้ เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลสถิติและข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราและการใช้บริการของพวกเขาให้กับผู้จัดหาการโฆษณาและโปรแกรมมิ่ง

8.3 นอกจากนี้ คุณอาจเลือกที่จะส่งออกฟีดกิจกรรมผู้ใช้ของคุณเป็นฟีด RSS ซึ่งสามารถสมัครติดตามโดยผู้ใช้คนอื่นได้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมของคุณ การติดตั้งเกม การเชื่อมต่อกับผู้ใช้อื่น และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณซึ่งจะถูกส่งออกมาเป็นฟีดในเว็บไซต์ หรือเกม

8.4 เพื่อมิให้เป็นข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น เราทำการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณ การอนุญาตดังกล่าวตามกฎหมายจะยังคงมีผลบังคับต่อไป

8.5 บุคคลที่สามอาจดักจับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งหรือเก็บไว้ในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรืออาจมีบุคคลเข้าถึง ละเมิดหรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของเราอย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัว; อย่างไรก็ดี อาจไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการแฮ็คที่ซับซ้อนและประสงค์ร้ายซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา

9. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

9.1 บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือ ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผู้มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เกม หรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยตั้งใจ ทั้งนี้ เราขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ Shopee แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านให้แก่ Shopee ถือว่าท่านยินยอมให้เราครอบครองข้อมูลส่วนตัวนั้น และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น อย่างไรก็ตาม เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

10. ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม

10.1 เว็บไซต์และเกมของเราใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล (“กูเกิล”) Google Analytics ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการของเราอย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้บริการหรืออุปกรณ์ของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยกูเกิลในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐ กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานบริการของเราโดยคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิลอาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของกูเกิล กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยกูเกิล

10.2 ในบางครั้ง เรา และบุคคลที่สาม อาจทำให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณในหรือผ่านบริการแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บุคคลที่สามดูข้อมูลที่ยืนยันตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผู้ใช้ของคุณ ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น เกมที่คุณเล่นในช่วงเวลาหนึ่งๆ และคุกกี้ที่คุณอาจติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือติดตั้งให้กับคุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมโดย GIGA Games เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ

11. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

11.1 เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรานำเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ด้านบนเท่านั้น

11.2 ในความพยายามที่จะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่กรอบภายในเว็บไซต์ หรือเกมของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการทำแบรนด์ร่วมกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆเพื่อนำเสนออีคอมเมิร์ซ และบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกัน เช่นเดียวกับการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอยู่ในเครือของเรา เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือเกมของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา

11.3 ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่อง) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และดังนั้นคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายในความรับผิดชอบของคุณเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องบูรณภาพของเว็บไซต์ของเราและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในแต่ละเกมและเว็บไซต์ และดังนั้นจึงยินดีรับคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)

12. GIGA Games จะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?

12.1 ข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในสิงคโปร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ และฐานข้อมูลกลางของเราได้รับการดำเนินการ GIGA Games จะทำการส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวออกนอก EU และข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับผูใช้ที่อยู่ในประเทศของ EU ได้ในหัวข้อข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น

13 คุณจะสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขให้ถูกต้องในข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?

การเลือกออกจากการให้ข้อมูลและถอนความยินยอม

13.1 คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราที่ gigainfo@gigagames.co.th และเราจะดำเนินการตามคำขอในการถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

13.2 อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ และเราอาจต้องทำการยุติการให้บริการแก่คุณ และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา

การขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว

13.3 หากคุณมีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้ได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีหรือตารางบนเว็บไซต์หรือเกม หากคุณไม่มีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้โดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา เราจะต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เช่นเดียวกับลักษณะของคำร้องของคุณเพื่อให้สามารถจัดการกับคำร้องของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราที่ gigainfo@gigagames.co.th

13.4 เรา อาจจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณสำหรับการจัดการและดำเนินการคำร้องของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากเราเลือกที่จะเรียกเก็บเงิน เราจะส่งการประมาณค่าธรรมเนียมที่เราจะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงของคุณจนกว่าคุณจะตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม

13.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัว ซึ่งกำหนดและ/หรือให้สิทธิแก่องค์กรในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ที่กำหนด

14. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น

14.1 ข้อกำหนดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น โดยข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้มีผลบังคับใช้ดีกว่าข้อกำหนดอื่นใดที่มีข้อความขัดกันในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

14.2 การโอนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา ซึ่งเราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากคุณ ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ตามปกติรวมทั้งรูปแบบที่อ่านได้ด้วยอุปกรณ์ และคุณมีสิทธิที่จะขอโอนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไปยังผู้อื่นได้

หากคุณต้องการให้เราโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปให้บุคคลอื่นใด กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งบุคคลนั้นแล้ว และโปรดทราบว่าเราจะโอนข้อมูลของคุณได้เฉพาะในกรณีที่สามารถทำได้ในทางเทคนิคเท่านั้น โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ต่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังผู้อื่นแล้ว และเราอาจไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจจะเป็นการรุกล้ำสิทธิของผู้อื่นได้ (เช่น กรณีที่การให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่น)

14.3 การขอลบข้อมูล

คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในกรณีดังต่อไปนี้:

(1) กรณีที่คุณเชื่อว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้อีกต่อไป;

(2) กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ และคุณต้องการที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว และไม่มีมูลเหตุอื่นใดที่เราจะนำข้อมูลส่วนตัวนั้นมาประมวลผลได้อีก;

(3) กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านดังกล่าวเพื่อที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเราหรือไม่

(4) กรณีที่คุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการจับฉลาดชิงโชค; หรือ

(5) กรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ถูกนำไปใช้ประมวลผลในประการที่ละเมิดต่อกฎหมาย

กรุณาให้เหตุผลในการร้องขอให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการร้องขอลบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อเป็นข้อโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเป็นเสรีภาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีกรณีเช่นว่านั้น โปรดทราบว่าเมื่อข้อมูลส่วนตัวได้ถูกลบแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ตามมาตรฐานเดิมเนื่องจากเราจะไม่ทราบถึงความต้องการของคุณ

14.4 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์แก่คุณ หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษี และกฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี ในกรณีที่คุณร้องขอการลบข้อมูล และเราเห็นว่าคำร้องขอของคุณมีเหตุผลเพียงพอ เราจะพยายามลบข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในกำหนดเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอจากคุณ หรืออาจแจ้งให้คุณทราบหากต้องการใช้ระยะเวลาที่นานกว่านั้น

14.5 การคัดค้านการรวบรวมข้อมูลและการตลาดแบบมุ่งเป้าหมาย

ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ และข้อความทางการตลาด รวมถึงกรณีที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์นั้น และเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์นั้น กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการคัดค้านดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย

14.6 ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดเก็บเท่านั้น

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเท่านั้น เมื่อ:

(1) คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นไม่ถูกต้อง และเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือไม่;

(2) เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว แต่คุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้น;

(3) เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป แต่คุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้นเพื่อเป็นหลักฐานหรือข้อต่อสู้ในข้อเรียกร้องทางกฎหมาย; หรือ

(4) คุณได้ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณต้องการให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวนั้น ในขณะที่เรากำลังพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือไม่

14.7 การโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวออกนอก EU

ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกโอนย้ายออกนอก EU โดยเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านมีข้อผูกพันในการรักษาความลับ และเราจะเตรียมมาตรการ เช่น การกำหนดข้อสัญญาที่เหมาะสม เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้รับโอนข้อมูลดังกล่าวจะคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้

14.8 ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

บริการไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งพำนักอยู่ใน   EU  เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่พำนักอยู่ใน EU หรือให้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เกมหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่พำนักอยู่ใน EU โดยตั้งใจ เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ที่พำนักอยู่ใน EU

15 คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา

15.1 หากคุณมีคำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เรายินดีให้คุณติดต่อเราทางอีเมล: gigainfo@gigagames.co.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 21 กันยายน 2564